post

Hallo Harlingen!

Het burgerinitiatief is op formele gronden niet ontvankelijk verklaard. Als reactie hierop en op een brief van wethouder Boon (Antwoord op toezegging commissie plan Swinkels N31) aan de gemeenteraad, heb ik alle betrokkenen een e-mail gestuurd. Omdat ik meen dat alle ondertekenaars van het burgerinitiatief recht hebben op ter zake doende informatie, is deze e-mail hieronder integraal geplaatst. Ook wil ik zo alle andere belangstellenden op de hoogte brengen van de stand van zaken. Mijn persoonlijke standpunt blijkt afdoende uit onderstaande.

Mede namens mijn medestanders wil ik iedereen bedanken die van hun steun, adviezen en/of interesse blijk hebben gegeven. Daartoe behoren ook de volgende Harlinger politieke partijen: VVD, D66, Wadnpartij en OPA. Zij hebben in ieder geval het fatsoen getoond te reageren en te willen luisteren naar Harlinger burgers.

“Geachte leden van de raad,

Alles wat ik hieronder schrijf, is gedaan uit oprechte betrokkenheid met en interesse in ons aller Harlingen. Ik heb geen enkel persoonlijk belang bij dit alles, anders dan alle andere Harlingers. Evenmin vertegenwoordig ik enige politieke partij. Ik verzoek u vriendelijk zich dit bij het lezen van mijn reactie voortdurend voor ogen te houden.

Sta mij toe nog eenmaal te reageren op het onderwerp van deze e-mail.

Gezien het mogelijke belang van het alternatieve plan, een ondersteunend burgerinitiatief en de manier waarop hiermee tot nu toe door de gemeente is omgegaan, meen ik dat het in ons aller belang is, u (nogmaals) deelgenoot te maken van feiten en ervaringen. Feedback vanuit de stad, dus. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat er een indrukwekkend aantal mensen is dat mij maar blijft pushen: “Zolang het talud er ligt, is er nog hoop. Doorgaan!” Tevens voel ik mij verplicht aan de ondertekenaars van het burgerinitiatief om hun mening en wens zo goed mogelijk te presenteren.

Hieronder treft u het volgende aan:

– Burgerinitiatief
De tekst van het burgerinitiatief dat door een strikt formele benadering niet ontvankelijk is verklaard.
De begeleidende tekst van het burgerinitiatief.
Mijn overwegingen bij de gang van zaken omtrent dit burgerinitiatief.

– Het “plan Swinkels N31”
Een reactie op de meest recente Raadsinformatiebrief.
Mijn ervaringen en overwegingen.

1. Burgerinitiatief

Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel

Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:

Het stuk talud dat in gebruik blijft als N31 tot de opening van het nieuwe traject, moet gespaard worden en dient ontwikkeld te worden tot een ontspanningspark. Dit vereist een serieuze, ruimdenkende benadering en gedegen onderzoek naar de mogelijkheden waarbij de belangen van Harlingen en haar inwoners voorop dienen te staan.

Begeleidende tekst bij het burgerinitiatiefvoorstel

Het idee

– Talud inrichten als park. Verwachte totale lengte ongeveer 700 meter.

o Fiets- en wandelpaden op bestaand asfalt

o Thematuinen – Arboretum, bloemperken, bamboo-bos, speeltuin, etc

o Trimparcours, mountainbike traject op taludwand

o Uitkijkpunten, banken, (schuil)hutten, etc

o Kunstwerken

o Natuureducatieve (school)projecten

o Toegang via trappen en via huidige afrit bij Maritieme Academie

o Beheer door “Vrienden van…” ism gemeente.

– Levend project. Inrichting kan plaatsvinden over langere tijd (10-20 jaar). Voordeel: park direct beschikbaar voor publiek. Gebruik maken van voortschrijdend inzicht/nieuwe ideeën voor optimale kwaliteit.

– Budget gepland voor huidige stadsontwikkeling hiervoor te gebruiken.

– Besparingen door niet uit voeren geplande werkzaamheden hiervoor te gebruiken. Denk aan niet afgraven talud en niet aanleggen nieuwe weg* vanaf ovatonde, langs Maritieme Academie naar rotonde Stationsweg.

– Het talud wordt een onderdeel van een “rondje Harlingen” waarin ook een prominente plaats denkbaar is voor het nog te ontwikkelen Westerzeedijkgebied

– Veel leuker/aantrekkelijker/interessanter dan standaard groenvoorzieningen op maaiveldniveau. Gezien de ervaringen met soortgelijke parken in andere steden, waarschijnlijk een grote toeristische trekpleister. Een aanwinst voor Harlingen.

* Alternatief ligt er al: Almenumerweg

Tegenargumenten

– Tweedeling stad

o Een drogreden. Iedere rij huizen is dan een tweedeling. Bij afgraven talud kun je iets verder weg kijken tot het eerstvolgende visuele obstakel. Argument is destijds opgevoerd om aanleg 4-baansweg op talud te voorkomen. Daarnaast is er nooit enig onderzoek gedaan naar of de Harlingers het talud als een tweedeling van de stad ervaren. Doel bereikt: verzonken N31. Argument loslaten en onszelf niet door een zelfverzonnen “probleem” laten gijzelen.

– Contracten zijn afgesloten

o In de dagelijkse (bedrijfs)wereld worden contracten, bij “voortschrijdend inzicht”, voortdurend opengebroken en herzien. Het belang van Harlingen dient te prevaleren. Als dat aanpassing van contracten vereist: het zij zo.

– Technisch onmogelijk

o Ten ene male onwaar. De geraadpleegde technici van de aannemers geven aan dat er geen enkele technische reden is waarom het talud niet kan blijven liggen. Voor alle infrastructuele aspecten zijn alternatieven te bedenken en deels al aanwezig (zie o.a. de Almenumerweg)

Meer info is beschikbaar op www.n31talud.nl en op Facebook: “N31 Stadspark Harlingen”.

Tot zover de tekst van het aan onze burgemeester aangeboden burgerinitiatief.

Tijdens het overhandigen van de ruim honderd handtekeningen was al bekend dat dit initiatief niet op de agenda van de raad zou komen. De reden daarvoor: er is al ooit een besluit genomen over dit stuk Harlingen en volgens de door de raad zelf opgestelde regels is het dan niet meer agendeerbaar. Dat betekent dus in de praktijk dat niets agendeerbaar is, omdat er over alles en elke stukje Harlingen al ooit een beslissing is genomen zoals vastgelegd in b.v. een bestemmingsplan of een vergunning. Het fenomeen burgerinitiatief is derhalve de facto een wassen neus. De praktijk toont dit nu aan. Deze constatering is in mijn optiek zowel opmerkelijk als teleurstellend, iets wat de politieke partijen die het burgerinitiatief een warm hart toedragen wellicht zullen onderschrijven. Misschien is het niet onverstandig de regelgeving nog eens tegen het licht te houden.

Tijdens het korte gesprek met dhr. Sluiter heb ik ook aangegeven dat ik teleurgesteld ben in de algehele gang van zaken omtrent dit plan. Nooit(!) is van gemeentewege mij hierover ook maar één enkele vraag gesteld. Men wil het gesprek niet aangaan. Zelfs een motie om eenvoudigweg eens van gedachten te wisselen werd verworpen. De arrogantie is stuitend. Hoe durft een volksvertegenwoordiger een gesprek te weigeren en een volksvertegenwoordiging dit te steunen.

Wie schetst mijn verbazing toen ik de volgende dag een e-mail ontving met de uitnodiging voor een gesprek. Ik heb toen gevraagd naar het onderwerp en het beoogde doel. Als antwoord kwam daarop dat mij uitgelegd zou worden waarom het plan onmogelijk is. Opnieuw de ordinaire onwil om van gedachten te wisselen. Omdat een herhaling van zetten voor beide partijen niet wenselijk is en omdat ik geen zin had in een eenrichtingsgesprek, heb ik vriendelijk bedankt voor de uitnodiging. Tevens werd aangegeven dat men wilde praten over het toepassen van ideeën uit “mijn plan” op maaiveldniveau. Tot op dit ogenblik ben ik niet eenmaal serieus benaderd en nu doet men een beroep op mijn kwaliteiten als landschapsarchitect?

Hierbij wil ik expliciet nogmaals stellen dat ik te allen tijde bereid ben tot een dialoog. Maar dat dient op een professionele en ruimdenkende wijze, met een “open mind” te gebeuren. Het is tenslotte in het belang van Harlingen, in ons aller belang. Zie mijn openingsopmerking.

Er dient eerst bepaald te worden of dit een aanwinst voor Harlingen zou kunnen zijn. Indien men, de raad, tot de conclusie komt dat dat niet het geval is, dan zijn we klaar. Indien men vindt dat het wel een aanwinst zou kunnen betekenen, dan dient onderzocht te worden hoe dit te realiseren. Wanneer de kosten de pan uit rijzen, dan komt er ergens een punt dat er besloten moet worden dit niet uit te voeren. Maar tot aan dat punt dient het doel realisatie van het plan te zijn. Tot nu toe is van gemeentewege enkel en alleen gehamerd op de onmogelijkheden. Een benadering die niet van deze tijd is en die het algemeen belang per definitie niet ten goede komt.

2. Het “plan Swinkels N31”

Ik ga er vanuit dat het plan in grote lijnen bij u bekend is. Veel meer informatie, waaronder voorbeelden in andere steden, kunt u vinden op n31talud.nl

We praten over een uniek stadspark waarvan er geen tweede is in Noordwest Europa. Een groen snoer door de stad dat als het ware de Noord- aan de Zuidzijde ritst. Niks deling: samenbrenging! Wanneer men boven op het talud staat, heeft men een prachtig uitzicht over Harlingen. Men kijkt veel verder weg dan op maaiveldniveau, waarmee de drogreden van de tweedeling van de stad nog eens extra wordt ontkracht. Het zal een ontmoetingsplaats voor Harlingers worden met de mogelijkheid tot het organiseren van evenementen, van eendaags tot permanent. De mogelijkheden zijn legio en dus ook nog niet allemaal bekend. Het zal zeker veel toeristen trekken, die ervaring is elders reeds opgedaan en dat zal in Harlingen niet anders zijn. In de begeleidende tekst van het burgerinitiatief wordt al genoemd dat dit park een prachtig en zeer belangrijk onderdeel van een “rondje Harlingen” zou kunnen worden. Samen met het nog te ontwikkelen Westerzeedijkgebied zou dit de groene gordel van dat geheel kunnen worden. Hoewel op zichzelf al sterk, geldt voor het taludpark en het Westerzeedijkgebied: 1+1=3.

En wanneer het talud verdwijnt? Dan komt er een gebied met door drukke wegen (N31 en de wegen aansluitend op ovatonde) gescheiden plantsoenen op “maaiveldniveau”. Daarvan zijn er al zoveel en dat is zo weinig speciaal en interessant, dat er geen toerist extra de ovatonde zal gebruiken. En voor de Harlingers is het een platte vlakte die gebruikt zal worden om de hond uit te laten en, tussen het verkeer door, zo snel mogelijk te doorkruisen om aan de andere kant te komen. Het zal zeker geen ontmoetingsplaats worden, want daar leent het zich niet voor. En zonder dit taludpark is het toeristisch zeer interessante “rondje Harlingen” een illusie.

Het antwoord aan de raad

Analoog aan de brief zal ik puntsgewijs reageren.

Plan N31
Zoals eerder gesteld is het argument van het opheffen van de (visuele) tweedeling van de stad ooit op briljante wijze verzonnen om ervoor te zorgen dat er geen vierbaansweg op taludhoogte door de stad zou komen. Dit is zo goed uitgevoerd en vele jaren benadrukt dat het beoogde doel bereikt is. Een neveneffect is dat een aantal mensen dit inderdaad als waarheid is gaan aannemen, dat er echt een tweedeling van de stad door het talud wordt veroorzaakt. Er is nooit enig onderzoek gedaan naar of de Harlinger bevolking het talud als een hinderlijke tweedeling van de stad ziet. Ook nu wordt dit opnieuw aangevoerd als reden waarom het talud volledig dient te verdwijnen. Een onzinnige redenatie geleid door een drogreden.

Wanneer onverhoopt de berekeningen m.b.t. de geluidsoverlast vanuit de bak te optimistisch zullen blijken, zal er alsnog een geluidsscherm moeten komen. Ik hoop van niet, maar als dat zo is, dan is de “visuele tweedeling” weer een feit. Wanneer het talud blijft liggen, is er in ieder geval over een afstand van ongeveer 700m aan één zijde van de bak geen scherm nodig. De reflectie van geluid vanaf het talud zal minimaal zijn omdat de beoogde beplanting i.c.m. de hoek van het talud voor extra verspreiding en demping zal zorgen.

Fysiek

Het alternatieve plan gaat enkel over de stukken talud die blijven liggen en dienst blijven doen als N31 tot aan het moment van openen van de nieuwe weg door de bak. We praten over ongeveer 700m inclusief het viaduct over het spoor. De exacte afmetingen zijn bekend zodra de initiële afgravingen voltooid zijn en dat is nog vóór het aanleggen ter plaatse van de bak. De Almenumerweg blijft in gebruik als ontsluitingsweg aangesloten op de ovatonde, totdat de nieuwe weg klaar is. Deze weg kan kennelijk dus wel degelijk. Het pijnpunt is de (te?) krappe bocht die vrachtwagens moeten nemen om, komende vanuit de stad, de afslag de bak in richting Afsluitdijk te kunnen gebruiken. Natuurlijk zijn ook daar oplossingen voor. 1: onderzoeken of de Almenumerweg zover richting het talud verschoven kan worden dat de bocht wel acceptabel wordt. 2: Een vrachtauto die vanuit de stad richting Afsluitdijk wil, neemt een extra rondje over de ovatonde waarna hij perfect opgelijnd is voor de afrit de bak in (tijdsverlies minder dan een minuut). 3: wil een vrachtauto vanuit de stad wel via de ovatonde? Kan hij niet veel makkelijker en sneller via de Zeedijk de stad uit? Moet Harlingen dat niet gewoon verplicht stellen? Dit veronderstelde verkeersprobleem is dus ook oplosbaar en kan/mag niet de reden zijn waarom Harlingen geen prachtig park zou kunnen krijgen.

Waarschijnlijk ten overvloede: het geplande fietspad kan natuurlijk een plaats krijgen op of naast het taludpark. In theorie kan er dus wel degelijk ongeveer 700m talud blijven liggen, als men maar wil.

Procedureel

Geluid zal voor een groot deel door het talud opgevangen en geabsorbeerd worden (zie hierboven). Dat is een voor de hand liggende flinke verbetering. Flora en fauna kunnen veel (kans)rijker zijn i.g.v. een taludpark. De kans om van het talud af te vallen is naar schatting net zo groot als die om in de nieuwe N31 vallen. Echter, de veiligheid van de verbinding tussen b.v. Oosterpark aan de ene zijde en het centrum en de gebieden richting de Waddenhal aan de andere zijde zal m.n. voor (jonge) fietsers en (jonge) voetgangers aanmerkelijk groter zijn, omdat een paar drukke verkeersknooppunten nu vermeden kunnen worden.

Als het al nodig mocht zijn om besluiten en toetsen opnieuw uit te voeren, de brief geeft daar ook geen uitsluitsel over, dan moet dat maar. Wanneer de gemeente besluit dat dit een aanwinst voor de stad is, dan moeten de regels toegepast worden zoals ze bedoeld zijn: in dienst van het belang van de gemeenschap en niet als extra beperking van mogelijkheden.

Contractueel

In “het bedrijfsleven” is het openbreken/herzien van een contract heel normaal en daar moet Harlingen dan ook niet voor terugschrikken. Incorrecte informatie: het extra stabiliseren van het talud wat permanent kan blijven liggen, is niet nodig. Navraag bij de betreffende civil engineers van Ballast Nedam heeft dit bevestigd. Logisch, want de bak is al operationeel terwijl het talud er nog ligt. Alle benodigde versteviging is al ter plaatse en zal in ieder geval, afgraven of niet, in de grond blijven zitten.

De brief stelt dat het ook wel eens financieel voordelig zou kunnen zijn. Logisch nadenken doet vermoeden dat met het niet afgraven van het talud en niet aanleggen van de nieuwe Almenumerweg, een aanzienlijke besparing mogelijk is. Een eventuele boeteclausule zal altijd minder zijn dan de kosten van het minderwerk. Ondanks een expliciet verzoek in voorjaar 2015 van mevr. Le Roy aan dhr. Boon om dit uit te zoeken, is dit nog niet gedaan.

Maatschappelijk

En dan is er iemand die tijdens de inloopavond informatie wil delen, wordt deze persoon direct te verstaan gegeven dat het onmogelijk is. Deze houding van hardnekkige onwil steekt telkenmale de kop op wanneer men een dialoog wil beginnen. Het wordt direct afgekapt. Geen wonder dat er tijdens zo’n avond niet meer mensen hun mond opendoen: men durft niet meer. Er zijn twee polls gehouden waarop ongeveer 900 mensen hebben gereageerd. Voordat er sprake was van het meermalen een stem uitbrengen door eenzelfde persoon (een tegenstander) was ongeveer 80% vóór het alternatieve plan. De Facebookpagina is 160x “geliked” en daar komen ideeën en enthousiaste reacties op binnen (en natuurlijk botte reacties die ronduit beledigend zijn). En niet te vergeten: bijna 120 handtekeningen voor het burgerinitiatief. Met een beetje meer werk hadden dit er makkelijk veel meer kunnen zijn, maar 100 was de door de gemeente gestelde minimum limiet.

Er is dus wel degelijk veel animo en steun voor. Als men maar wil luisteren naar de mensen. En daar ontbreekt het tot nu toe volledig aan. Wist u bijvoorbeeld dat er mensen aan de voet van het talud wonen die er enorm tegen opzien dat het gaat verdwijnen?

Politiek/bestuurlijk

“kan dit als een weinig consistent signaal worden ervaren bij de alliantiepartners”

Dat kan en mag geen overweging zijn om het dan maar niet te doen. Er zijn massaal veel positieve reacties uit het hele land die doen vermoeden dat de reacties van de “alliantiepartners” eerder in de trant zullen zijn van: “Wat een goed plan, gefeliciteerd met een uniek park!” en “Wat slim van jullie om het initiatief te nemen, onze complimenten!” En dan nog: als het in het belang van Harlingen is, wat doet dan het ogenschijnlijke imago in de ogen van wie dan ook ertoe? En die alliantiepartners wonen waarschijnlijk niet eens in Harlingen. Het zou van angst en een ongepaste lafheid getuigen als hier serieus rekening mee wordt gehouden. Het is de plicht van de volksvertegenwoordiger om de belangen van Harlingen zo goed mogelijk te dienen en daar past het bewaren van een verondersteld positief persoonlijk imago helemaal niet in.

De overige tekst in dit stukje is nauwelijks ter zake doende omdat het niet onderzochte aannames betreft.

De slotconclusie is gebaseerd op een aantal onvolledige aannames, incorrecte informatie en, vooral, onverholen onwil en slaat daardoor wederom de plank mis. Alles is fysiek nog mogelijk zolang het talud er nog ligt. Voor alle andere (veronderstelde) problemen, zijn er oplossingen te vinden.

Namens alle ondertekenaars van het burgerinitiatief en die vele, vele Harlingers die graag hadden willen tekenen, maar de kans niet hebben gehad, verzoek ik u, onze vertegenwoordigers, dit serieus en ruimdenkend te benaderen.

Een slotopmerking
Recent ben ik, samen met nog drie andere Harlingers, uitgenodigd om tijdens het fractieberaad van het CDA eens van gedachten te wisselen over hun plan m.b.t. de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. Daarna nodigde de voorzitter mij uit om kort uiteen te zetten wat wij voor plannetjes hadden met het talud. Al pratend, en zo hoort het, kwamen wij gezamenlijk tot het inzicht dat de combinatie van de twee ideeën veel potentie heeft. Op mijn vraag waarom dit plan van het CDA nog steeds niet is uitgevoerd, werd mij duidelijk gemaakt dat er in de plaatselijke politiek veel gebruikt gemaakt wordt van de “voor wat, hoort wat” strategie. Als ik op jouw feestje mag komen, mag jij op het mijne komen… Deze praktijk is mij ook door leden van andere partijen bevestigd. En zo houden de partijtjes in het kleine Harlingen elkaar in een wurggreep. Want de veronderstelde partijpolitieke belangen, wat dat ook zijn moge in een gemeente van 16.000 inwoners, worden veelal als zo belangrijk geacht, dat het algemeen belang soms verre van optimaal behartigd wordt. Wanneer u bij uzelf te rade gaat, zult u ongetwijfeld tot eenzelfde conclusie komen.

Ik weet dat verreweg de meesten onder u, zo niet iedereen, het beste met onze mooie stad voor heeft. Is het dan niet eens tijd om over partijpolitieke schaduwen heen te stappen en de onbeduidende stokpaardjes voor eens en altijd op stal te zetten? Want afgezien van het feit dat nu de efficiëntie en effectiviteit te wensen overlaat, heeft het resulterende onvermogen van de raad om door te pakken mogelijk(?) tot gevolg dat de persoonlijke voor-/afkeur en (on)wil van één individu de wensen van vele anderen en het belang van Harlingen in de weg staat. En dat zou heel erg jammer zijn. De keuze is aan u allen.

Alles wat ik hierboven schreef, is gedaan uit oprechte betrokkenheid met en interesse in ons aller Harlingen. Ik heb geen enkel persoonlijk belang bij dit alles, anders dan alle andere Harlingers. Evenmin vertegenwoordig ik enige politieke partij. Ik hoop dat u zich dit wilt blijven realiseren.

Met een vriendelijke groet,

Frank Swinkels
Harlinger”